Dodržiavanie predpisov (compliance)

Dodržiavanie predpisov (compliance)

Dodržiavanie zákonov a interných predpisov spoločnosti Holding 1 zaručuje bezpečný rozvoj všetkých spoločností tvoriacich Holding 1, ako aj spokojnosť ich zákazníkov a dodávateľov s prebiehajúcou spoluprácou. Spoločnosť Holding 1 vymenovala pracovníka pre dodržiavanie predpisov, ktorý pravidelne monitoruje otázky spojené s dodržiavaním predpisov a postupmi a podáva o nich správy priamo vedeniu spoločnosti Holding 1. S cieľom zabezpečiť v rámci spoločnosti Holding 1 dodržiavanie etických zásad a právnych predpisov, a tým minimalizovať riziko ich nedodržiavania, zaviedla spoločnosť Holding 1 vhodné pravidlá a postupy správania pre zamestnancov, ktorých cieľom je vytvorenie kompetencií pre nezávislé posúdenie súladu daného správania s platnými právnymi predpismi. Manifestom celého systému sú tieto zásady dodržiavania predpisov. Nasledujúce zásady dodržiavania predpisov definujú, ako sú spoločnosti Holdingu 1 povinné vykonávať svoju činnosť v súlade s platnými zákonmi, pravidlami, predpismi, kódexmi a normami prijatými spoločnosťou Holding 1. Účelom tejto politiky je chrániť spoločnosti tvoriace Holding 1 a ich zamestnancov pred konaním, ktoré nie je v súlade so právnymi predpismi a internými pokynmi. To sa dosiahne zvýšením informovanosti zamestnancov, transparentnou komunikáciou so všetkými zainteresovanými stranami a zavedením mechanizmov na podporu dodržiavania zásad uvedených v tomto dokumente a etickom kódexe. Nedodržanie platných zákonov alebo etických noriem môže viesť k trestnému stíhaniu, vysokým pokutám, vylúčeniu z postupov verejného obstarávania a súkromných tendrov, ako aj k nárokom na náhradu škody a k poškodeniu dobrého mena.

ZODPOVEDNOSŤ

Každý zamestnanec a spolupracovník spoločnosti Holding 1 je povinný dodržiavať platné právne predpisy a etické normy vyplývajúce zo zásad čestného a slušného správania.

Vedúci pracovníci (koordinátori, manažéri) sú povinní usilovať sa o to, aby všetci im podriadení zamestnanci prijali opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi a politikou spoločnosti Holding 1.

Riaditelia (manažment, prevádzka, technické oddelenie) sú povinní oboznámiť zamestnancov s pokynmi predstavenstva spoločnosti Holding 1 a zabezpečiť, aby každý zamestnanec bol oboznámený s obsahom politiky a platnými právnymi predpismi.

Predstavenstvá spoločností Holdingu 1 sú povinné uplatňovať schválenú politiku dodržiavania predpisov, vydávať podrobné pokyny o jej uplatňovaní a v prípade pochybností vydávať záväzné rozhodnutia o očakávanom správaní.

KORUPCIA, ÚPLATKÁRSTVO A PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ

Predstavenstvo spoločnosti Holding 1 vystupuje a bojuje proti akémukoľvek správaniu, ktoré by mohlo vzbudzovať dojem korupčného správania. Podplácanie zamestnancov znamená poškodenie spoločností Holdingu 1, ako aj jeho zákazníkov. To sa negatívne odráža na imidži a poškodzuje dôveru a dobré meno spoločnosti. Spoločnosti Holdingu 1 bojujú proti praniu špinavých peňazí vytvorením transparentných pravidiel nakladania s hotovosťou a úzkou spoluprácou s príslušnými orgánmi dohľadu. Korupcia má rôzne formy (peňažné alebo vecné dary, pozvania, príspevky, výlety, poradenské zmluvy a iné formy finančnej podpory). Je neprípustné žiadať, prijímať, ponúkať alebo poskytovať majetkové výhody, a to či už priamo alebo nepriamo. Je však prípustné zúčastňovať sa na všeobecne akceptovateľných obchodných obedoch alebo večeriach a občerstveniach, ako aj prijímať a ponúkať vecné dary malej hodnoty a zúčastňovať sa výletov organizovaných dodávateľmi za podmienok stanovených v protikorupčnej politike.

UZATVÁRANIE NEPOVOLENÝCH ZMLÚV

Spoločnosti Holdingu 1 pôsobiace v rôznych odvetviach hospodárstva dodržiavajú zásadu spravodlivej hospodárskej súťaže. Pri pôsobení v obchodných združeniach vždy dôrazne odmietali neprijateľné dohody a dojednania vedúce k obmedzeniu hospodárskej súťaže. Dohody, ktoré vedú ku kolúzii obmedzujúcej hospodársku súťaž, sú zakázané. Dôsledky takýchto dohôd vedú k vysokým finančným pokutám a ich následkom môže byť vylúčenie z postupov verejného a súkromného obstarávania.

NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE A NEEVIDOVANÁ PRÁCA

Predstavenstvo spoločnosti Holding 1 bojuje proti všetkým formám nelegálneho zamestnávania. Ide o jeden z prejavov nekalej hospodárskej súťaže, ktorého výsledkom sú umelo znížené mzdové náklady.

SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO A DÔVERNÉ INFORMÁCIE

Každý zamestnanec, spolupracovník alebo subdodávateľ spoločnosti Holding 1 sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách získaných pri výkone svojej práce. Dôverné informácie zahŕňajú okrem iného duševné vlastníctvo, organizačné, technické a IT riešenia, obchodné plány a zámery, predajnú politiku a spôsob stanovovania cien produktov a služieb, osobné údaje zamestnancov a zákazníkov (vrátane potenciálnych zákazníkov) a iné informácie predstavujúce konkurenčnú výhodu. Každý, kto prezradí dôverné informácie neoprávneným tretím stranám, sa dopúšťa trestného činu, ktorý môže mať vážne následky nielen pre zamestnanca, ale aj pre spoločnosti Holdingu 1.

KONFLIKT ZÁUJMOV

Holding 1 je dynamická, úspešná spoločnosť, ktorá umožňuje svojim zamestnancom a kolegom využívať všetky možné výhody. To by nebolo možné, keby každý zamestnanec nekonal v záujme spoločnosti. Sú preto neprípustné súkromné záujmy vykonávané na úkor ktorejkoľvek spoločnosti Holdingu 1, najmä s využitím dostupných finančných prostriedkov, zdrojov alebo služobných oprávnení. V prípade, že zamestnanec má osobný, rodinný alebo finančný vzťah so spolupracujúcimi alebo konkurenčnými subjektmi alebo s klientmi, ktorý by mohol ovplyvniť rozhodnutia prijaté v priebehu jeho práce pre akúkoľvek spoločnosť Holdingu 1, je povinný o tom informovať svojho nadriadeného, aby mohol v tejto veci prijať príslušné opatrenia.

MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY V SPOLOČNOSTI HOLDING 1

V medziľudských vzťahoch spoločnosť Holding 1 dodržiava zásady úcty, čestnosti a lojality. Základom vzťahov so spolupracovníkmi a tretími stranami je dôstojnosť a vzájomný rešpekt. Predstavenstvo spoločnosti Holding 1 dôrazne odmieta akúkoľvek formu obťažovania zo strany manažérov alebo spolupracovníkov a nebude takéto správanie tolerovať. Okrem toho spoločnosť Holding 1 ponúka pracovné prostredie, ktoré chráni zamestnancov pred obťažovaním zo strany tretích strán. Zakázané sú všetky formy diskriminácie. Nikto nesmie byť diskriminovaný alebo obťažovaný na základe pôvodu, pohlavia, náboženského vyznania, svetového názoru, zdravotného postihnutia, veku alebo iných špecifických vlastností alebo správania.

SIGNALIZÁCIA PRÍPADOV NEDODRŽIAVANIA PREDPISOV

Predstavenstvo spoločnosti Holding 1 vyznáva politiku otvorených dverí. Každý zamestnanec sa môže podeliť o svoje pochybnosti alebo obavy. Kroky podniknuté na obranu hodnôt spoločnosti sú základným princípom lojality a sú vždy oceňované. Predstavenstvo spoločnosti Holding 1 netoleruje diskrimináciu osôb, ktoré sa podelia o svoje obavy alebo sa zúčastnia vyšetrovania alebo objasňovania nedodržiavania právnych predpisov alebo pravidiel prijatých spoločnosťou Holding 1. Každý zaznamenaný signál o nedodržiavaní predpisov bude dôkladne prešetrený. Oznámenia založené na falošných obvineniach alebo nepodložené faktami nebudú považované za nedodržiavanie predpisov. Ak sa objavia náznaky nedodržiavanie predpisov, očakávame, že všetci zamestnanci to nahlásia:

Ak chce zamestnanec, spolupracovník, dodávateľ, zákazník alebo klient nahlásiť problém, zistenú nezákonnú činnosť alebo porušenie etiky v spoločnosti Holding 1, môže tak urobiť úplne anonymne prostredníctvom nezávislej webovej stránky https://holding1.zalezymi.pl. Ide o službu prevádzkovanú nezávislou spoločnosťou na vlastných serveroch, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne a 365 dní v roku. Všetky oznámenia sú prísne dôverné a budú dôkladne prešetrené.

SYSTÉM OZNAMOVANIA PORUŠENÍ PREDPISOV

Účelom systému oznamovania porušenia predpisov je zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov a interných noriem spoločnosti Holding 1. Systém oznamovania porušenia predpisov je pre spoločnosť Holding 1 skutočným nástrojom na diagnostikovanie porušovania predpisov, ku ktorému môže v spoločnostiach dochádzať. Zaručuje úplnú anonymitu a maximálnu možnú ochranu pre tých, ktorí chcú informovať o príslušných otázkach týkajúcich sa spoločnosti Holding 1. Interné vyšetrovanie sa začína po preskúmaní skutočností a len v prípade dôvodného podozrenia na porušenie predpisov. Systém oznamovania porušenia predpisov nie je obmedzený len na anonymné kanály. Je možný aj osobný kontakt.

Korešpondenčná adresa Puszkarska 7f, 30-644 Kraków
Osobné doručenie Puszkarska 7f, 30-644 Kraków
Anonymné kanály