Etický kódex a pravidlá obchodného správania

Každá spoločnosť si vytvára vlastný súbor zákonov a pravidiel správania. Postupom času sa stáva ukazovateľom, ktorý organizácii umožňuje udržať si stabilný kurz v meniacom sa prostredí.

V spoločnosti Holding 1 sme vždy prikladali veľký význam nielen finančným výsledkom, ale aj hodnotám, pretože sme verili, že sú základom a predpokladom úspechu. Náš nekompromisný prístup v etických oblastiach často obmedzoval našu schopnosť obchodnej expanzie, ale poskytoval nám istotu dlhodobého a bezpečného pôsobenia na trhu. Na začiatku štvrtej dekády existencie Holdingu 1 vám dávame do rúk piate vydanie súboru hodnôt, ktoré tvoria ucelený a komplexný Etická kódex a pravidlá obchodného správania.

Pracovné

vzťahy

V spoločnosti Holding 1 veríme, že základom medziľudských vzťahov by mal byť rešpekt voči druhým.

Každý človek si zaslúži úctu bez ohľadu na svoje postavenie, čo však neznamená, že nemožno kritizovať jeho správanie. Sme hrdí na to, že dávno predtým, ako sa vo verejnom priestore objavili zásady rovnakého zaobchádzania, sme v spoločnosti Holding 1 od prvého dňa našej činnosti nikoho nediskriminovali na základe pohlavia, veku, názorov alebo akejkoľvek inej charakteristiky. Naše systémy hodnotenia zamestnancov sú založené na objektívnych ukazovateľoch v dvoch pilieroch: efektívnosti a angažovanosti.

Vieme, aká dôležitá je atmosféra na pracovisku, kde trávime takmer tretinu svojho života. Preto si v našich vzťahoch ceníme osobnú kultúru, ktorá v dnešnej digitálnej civilizácii nadobúda nový rozmer. Pri spolupráci s ostatnými chceme mať k nim dôveru, ktorú možno získať a udržať spoľahlivosťou a čestnosťou, a takého správanie budeme vždy podporovať.

Oblasť pracovných vzťahov zahŕňame témy, ako sú:

Obchodné

vzťahy

Vzťahy s okolím sú zakotvené v univerzálnom poslaní 5S – spokojnosť s prácou našej organizácie. Zahŕňa okrem iného našich obchodných partnerov, zákazníkov aj dodávateľov.

Veríme, že najcennejšie vzťahy sú tie, ktoré sú založené na dlhodobej spolupráci, ktorá sa dá dosiahnuť spoľahlivosťou a čestnosťou. Odmietame akékoľvek korupčné správanie a vyhýbame sa situáciám vedúcim ku konfliktu záujmov. Ako zmluvná strana mnohých zmlúv si uvedomujeme, že naši partneri sa chcú cítiť bezpečne, a preto prijímame zásadu transparentnosti. Pôsobíme výlučne v oblasti právneho podnikania, nebojíme sa byť otvorení a dodržiavame obchodné tajomstvo.

Obchodné vzťahy zahŕňajú témy, ako sú:

Sociálne

vzťahy

Naša organizácia je súčasťou miestnych komunít a odvetví, ktoré zastupuje. Vždy sa snažíme podporovať všetky priemyselné iniciatívy zamerané na spoločné dobro a venujeme im svoj čas a energiu.

Každá z fyzických pobočiek pôsobí v určitom susedstve, ku ktorému pristupujeme zodpovedne, rešpektujeme práva ostatných na nerušené užívanie majetku a na druhej strane v prípade potreby prichádzame s podpornými iniciatívami. Neváhame pomôcť tým, ktorí sa často nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej situácii. K využívaniu životného prostredia pristupujeme obozretne, využívame ekologické stavebné riešenia a podporujeme rozvoj nízkoemisných dopravných prostriedkov.

Oblasť sociálnych vzťahov zahŕňa témy, ako sú:

Vlastníctvo

Etické hodnoty vytvárajú podobu a imidž organizácie a materiálne hodnoty jej postavenie a schopnosť rastu.

Nákladová efektívnosť a starostlivosť o majetok spoločnosti je prejavom úcty k majetku, ale zároveň zaistením svojho pracovného miesta a rozvoja kariéry. Dodržiavanie zákonov a podstupovanie vyvážených rizík poskytuje istotu a umožňuje myslieť na budúcnosť bez obáv z dôsledkov nevhodného správania.

Oblasť vlastníctva zahŕňa témy, ako sú:

Systém oznamovania

porušenia predpisov

Ak chce zamestnanec, spolupracovník, dodávateľ, zákazník alebo klient nahlásiť svoje obavy alebo podozrenie na protiprávnu činnosť alebo porušenie etických zásad prijatých spoločnosťou Holding 1, môže tak urobiť anonymne.

Cieľom systému oznamovania nekalých praktík je zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov a interných noriem spoločnosti Holding 1. Zaručuje úplnú anonymitu, ale je možný aj osobný kontakt. Oznámenia možno podávať prostredníctvom:

Korešpondenčná adresa

Puszkarska 7f, 30-644 Kraków

Osobné doručenie

Puszkarska 7f, 30-644 Kraków

Anonymné kanály

Online: holding1.zalezymi.pl

E-mail: etyka@holding1.pl