ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 1. Všeobecné informácie

 1. Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá pre spracúvanie osobných údajov zhromaždených prostredníctvom internetovej stránky http://www.holding1.pl/ (ďalej len: „Internetové stránky”).
 2. Skupina spoločností Holding 1 - zahŕňa Spoločnosti spojené so spoločnosťou HOLDING 1 akciová a komanditná spoločnosť so sídlom v Krakove, ďalej len „Skupina”. Zoznam spoločností Skupiny je dostupný nižšie.
 3. Skupina venuje osobitnú pozornosť rešpektovaniu súkromia Používateľov, ktorí navštevujú Internetové stránky.
 4. Správcom osobných údajov sú spoločnosti zo Skupiny, ktorých prístup k osobným údajom:
  1. Je nevyhnutný pre riadne fungovanie Internetových stránok,
  2. Je požadovaný vzhľadom na funkčnosť a možnosti dostupné na internetových stránkach,
  3. Vyplýva so záujmu o výrobky, ktoré ponúka konkrétna spoločnosť zo Skupiny,
  4. Je nevyhnutný za účelom kontaktu prostredníctvom vybranej spoločnosti so súhlasom Používateľa,
 5. Osobné údaje, ktoré zhromažďuje Skupiny prostredníctvom Internetových stránok sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), nazývané GDPR.
 6. Skupina menovala Úradníka pre ochranu údajov, s ktorým je možné sa skontaktovať na tel. +48334861986 a na e-mailovej adrese: iod@holding1.pl.

§ 2. Druh zhromažďovaných informácií

 1. Osobné údaje sú zhromažďované v dôsledku toho, že Používateľ využíva možnosti Internetových stránok.
 2. Môžu byť spracúvané osobné údaje, ktoré Používateľ poskytuje prostredníctvom kontaktných formulárov na našej stránke. Používateľ môže najprv využiť kontaktný formulár pre potenciálnych kandidátov do práce s uvedením svojho mena, priezviska, telefónneho čísla, e-mailu. Právnym základom pre spracúvanie týchto údajov je vyjadrený súhlas zo strany Používateľa na spracúvanie týchto údajov prostredníctvom spoločností zo Skupiny (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
 3. V priebehu využívania internetovej stránky, môžu byť zbierané údaje obsiahnuté v súboroch cookie a zhromažďované informácie o IP adrese, prehliadači, čase prístupu, operačného systému Používateľa.
 4. Tieto údaje sú spracúvané za účelom prispôsobenia obsahu Internetových stránok k možným potrebám, alebo záujmom Používateľa (profilovanie) a monitorovania aktivity návštev, prieskumu riadneho fungovania všetkých funkcií používaných na internetovej stránke za účelom ich neustáleho zlepšovania.
 5. Od Používateľov môžu byť tiež zhromažďované navigačné údaje, vrátane informácií o linkoch a odkazoch, na ktoré sa rozhodnú kliknúť, alebo o iných činnostiach vykonávaných na Internetových stránkach. Právnym základom je oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), spočívajúci na uľahčení využívania elektronických služieb a zlepšení funkčnosti týchto služieb.
 6. Navigačné údaje môžu byť použité pre poskytnutie lepších služieb pre Používateľov, analýzy štatistických údajov a prispôsobenie Internetových stránok na základe preferencií Používateľov, a tiež na spravovanie Internetovými stránkami.

§ 3. Právo na odvolanie súhlasu

 1. Používateľ má právo odvolať súhlas, ktorý vyjadril v prospech Skupiny, alebo jednej zo spoločností Skupiny.
 2. Odvolanie súhlasu je účinné až od momentu odvolania súhlasu.
 3. Odvolanie súhlasu neovplyvní spracúvanie, ku ktorému došlo zo strany Skupiny v súlade s právnymi predpismi pred odvolaním súhlasu.
 4. Odvolanie súhlasu neznamená pre Používateľov žiadne negatívne dôsledky, ale môže zabrániť ďalšiemu používanie služieb alebo funkcií Internetových stránok, ktoré podľa zákona môže Skupina poskytovať iba so súhlasom.

§ 4. Právo na námietku voči spracúvaniu osobných údajov

 1. Používateľ má právo kedykoľvek vzniesť námietky - z dôvodov týkajúcich sa jeho situácie - voči spracúvaniu svojich osobných údajov, vrátane profilovania, ak sú jeho údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu, vedenia štatistík pomocou zvláštnych funkcií Internetových stránok a uľahčeniu používania Internetových stránok.
 2. Ak sa námietka Používateľa preukáže ako opodstatnená a nebude existovať žiadny právny základ pre spracúvanie osobných údajov, budú osobné údaje Používateľa, voči ktorým bolo vznesená námietka vymazané.

§ 5. Právo na výmaz údajov („právo byť zabudnutý”)

 1. Používateľ má právo požadovať odstránenie všetkých, alebo niektorých osobných údajov.
 2. Používateľ má právo požiadať o odstránenie osobných údajov, ak:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo na ktoré boli spracúvané;
  2. odvolal určitý súhlas do tej miery, v akej boli osobné údaje spracúvané na základe jeho súhlasu;
  3. osobné údaje nie sú spracúvané v súlade so zákonom;
  4. osobné údaje musia byť odstránené za účelom vysporiadania sa zo zákonnej povinnosti,
  5. osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

§ 6. Právo na obmedzenie spracúvania údajov

 1. Používateľ má právo požadovať obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov. Podanie žiadosti až do momentu jej posúdenia obmedzuje používanie niektorých funkcií, alebo služieb, ktoré sú spojené so spracúvaním údajov uvedených v žiadosti.
 2. Používateľ má právo požadovať obmedzenie používania osobných údajov v týchto prípadoch:
  1. keď spochybňuje správnosť svojich osobných údajov – vtedy Skupina obmedzuje ich použitie na dobu potrebnú na overenie správnosti týchto údajov, ale nie dlhšie ako 7 dní;
  2. keď spracúvanie nie je zhodné so zákonom a namiesto odstránenia údajov, požaduje Používateľ obmedzenie ich použitia;
  3. ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo použité, ale Používateľ ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  4. ak namietal voči používaniu svojich údajov – vtedy dochádza k obmedzeniu na čas potrebný na zváženie, či – vzhľadom k danej situácii – ochrana záujmov, práv a slobôd Používateľa prevažuje nad záujmami, ktoré realizuje Správca pri spracúvaní osobných údajov.

§ 7. Právo na prístup k osobným údajom

 1. Používateľ má právo získať potvrdenie o tom, či sú osobné údaje spracúvané, a ak áno, má právo:
  1. na prístup k svojim osobným údajom;
  2. na získanie informácií o účele spracúvania, kategórií spracúvaných osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov týchto údajov, o plánovanej dobe uchovávania používateľských údajov alebo o kritériách na stanovenie tejto doby (ak nie je možné určiť dobu plánovaného uchovávania údajov), o svojich právach na základe GDPR a práve podania sťažnosti dozornému orgánu, o zdroju týchto údajov, o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania a o bezpečnostných opatreniach používaných v súvislosti s poskytnutím údajov mimo Európskej únie;
  3. na získanie kópie svojich osobných údajov.

§ 8. Právo na opravu a prenos údajov

 1. Používateľ má právo požadovať okamžitú nápravu týkajúcu sa jeho osobných údajov, ktoré sú nesprávne. Vzhľadom na účel spracúvania, má dotknutá osoba právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, vrátane predloženia dodatočného vyhlásenia na e-mailovú adresu Úradníka osobných údajov.
 2. Používateľ má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytol, a následne ich preniesť k inému, samostatne vybranému, Správcovi osobných údajov. Používateľ má tiež právo požadovať, aby boli osobné údaje odoslané priamo vybranému Správcovi za predpokladu, že je to technicky možné.

§ 9. Sťažnosti, otázky, žiadosti

 1. Používateľ môže podať sťažnosti, otázky a žiadostí prostredníctvom Úradníka pre ochranu údajov, ktoré sa týkajú spracúvania jeho osobných údajov a realizácii oprávnení, na ktoré má nárok.
 2. Používateľ má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, pokiaľ ide o porušenie jeho práv v oblasti ochrany osobných údajov, alebo iných práv udelených na právnom základe GDPR.

§ 10. Príjemcovia údajov

 1. Prístup k osobným údajom Používateľa majú spoločnosti zo Skupiny, ak si to vyžaduje oprávnený záujem danej spoločnosti a za účelom správneho plnenia služieb, ktoré poskytujú spoločnosti zo Skupiny.
 2. Osobné údaje Používateľa môžu byť poskytované poskytovateľom služieb, s ktorými spolupracuje Skupina pri prevádzke Internetových stránok. Poskytovatelia služieb, ktorým sú poskytované osobné údaje, v závislosti na zmluvných dohodách a podmienkach, alebo podliehajú pokynom Skupiny na účely a spôsoby spracúvania údajov (spracovateľské subjekty/procesory), alebo samostatne určujú účely a spôsoby ich spracúvania (správcovia).

§ 11. Uchovávavnie údajov

 1. Príjemcovia údajov majú sídla hlavne v Poľsku a v iných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
 2. Osobné údaje Používateľov sú uchovávané:
  1. V prípade, kedy je základom pre spracúvanie osobných údajov súhlas Používateľa, Skupina spracúva jeho osobné údaje tak dlho, až kým nie je odvolaný súhlas, a po odvolaní súhlasu po dobu zodpovedajúcu premlčacej lehoty na pohľadávky, ktoré môžu vzniesť spoločnosť zo Skupiny, a ktoré by mohli byť vznesené proti nej. Pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak, premlčacia lehota je šesť rokov, a pre pohľadávky o pravidelné služby a nároky súvisiace s podnikateľskou činnosťou - po dobu troch rokov.
  2. V prípade, kedy je právnym základom na spracúvanie údajov plnenie zmluvy, sú osobné údaje Používateľa spracovávané tak dlho, ako je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, a po tom čase po dobu zodpovedajúcu premlčacej lehote. Pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak, premlčacia lehota je šesť rokov, a pre pohľadávky o pravidelné služby a nároky súvisiace s podnikateľskou činnosťou - po dobu troch rokov.
  3. V prípade spracúvania údajov obsiahnutých v súboroch cookie, informáciách o IP adrese, prehliadači, čase prístupu, operačného systému, ktorý používa Používateľ a navigačné údaje, budú tieto údaje spracúvané po dobu jedného roka. Právnym základom pre spracúvanie týchto údajov je čl. 6 ods. 1 f) Nariadenia – vykonávanie oprávneného záujmu v podobe prevádzky Internetových stránok.
Zoznam spoločností Holding 1
 1. GRUPA PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433795, NIP: 6792575669;
 2. EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Puszkarska 7F, 30-644 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434068, NIP: 6770046633;
 3. AUTOPUNKT NS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434434, NIP: 6793028478;
 4. CENTRUM HOLDING 1 Spółka akcyjna Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Puszkarska 7F, 30-644 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433897, NIP: 6792656474;
 5. SPECBOX EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434425, NIP: 6792398368;
 6. POD DĘBEM MEGAPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437360, NIP: 6792777806;
 7. OSIEDLE FI MEGAPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-363 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435979, NIP: 6793085341;
 8. MEGAPOLIS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295701, NIP: 6792960491 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł;
 9. IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463985, NIP: 6793092826;
 10. BIELANY MEGAPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529501, NIP: 6792995176;
 11. ST MOTORS GRUPA PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527946, NIP: 6793104736;
 12. BUNSCHA MEGAPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593289, NIP: 6793120416;
 13. DF GRUPA PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601730, NIP: 6793123159;
 14. FLEET LEASING SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000622401, NIP: 6793130082;
 15. OZON Megapolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555819, NIP: 6793110783;
 16. KOBI MEGAPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642458, NIP: 6793135122;
 17. ELECTRIC VEHICLES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000735357, NIP: 6793170348;
 18. TRAFICAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Puszkarska 7f, 30-644 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592539, NIP: 6751529371 o kapitale zakładowym w wysokości 4.630.200,00 zł;
 19. LINCOR SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000683823, NIP: 6751596901;
 20. MONTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668782, NIP: 6793145020 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł;
 21. RG MOTORS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 156, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021035, NIP: 1130009891 o kapitale zakładowym w wysokości 23.591.000,00 zł;
 22. AMNIS CODE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Puszkarska 7f, 30-644 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000824461, NIP: 6793195236.